Home Tags โซเซี่ยล

Tag: โซเซี่ยล

SUPER 100 | รู้รอดปลอดภัย อันตรายจากโลกออนไลน์! ผ่าน “อาจารย์ฝน”

https://youtu.be/KHCSfRrTh0M "เรื่องที่เราต้องรู้!!! ในโลกไซเบอร์" กรรมการจะโดนล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์หรือไม่ ต้องติดตาม!!! นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อาจารย์ฝน ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ที่จะมาแนะนำความรู้ให้รอด ปลอดภัยจากแฮกเกอร์!!! ในโลกปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวสามารถจะล้วงออกมาได้ง่าย ถ้าเราปฏิบัติผิด จะมีอะไรบ้างที่เราต้องระวัง ห้ามพลาดกับเทปนี้ มีประโยชน์มากๆค่ะ เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จากอัจฉริยะทุกวัย The Stage of Inspiration from The Genius...
- Advertisement -