ความรับผิดชอบ ความมีวินัยใจตนเอง สามารถควบคุมความต้องการของตนเอง รู้จักยับยั้งชั่งใจ และพร้อมจะรับฟังหตุผลของคนอื่น ทั้งหมดเป็นอุปนิสัยที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เราควรปลูกฝังให้ลูกรัก และสุดท้ายแบ่งปันเวลาให้กับเขา เพื่อสร้างมวลความสุขร่วมกันนะคะ